wprowadzony: 2020-03-24 15:22:03
Zdalne nauczanie
ostatnia aktualizacja: 2020-03-24 15:22:59

Informacje dla nauczycieli, uczniów i rodziców/opiekunów prawnych
 o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

 

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem w Szkołach ZDZ w Lublinie wprowadza się zdalne nauczanie wprowadzające nowe treści programowe, aby zapewnić uczniom realizację podstawy programowej.

Zdalne nauczanie jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 W kształceniu na odległość proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans.

 Mediami nauczania mogą być: telefon, laptop, tablet, komputer stacjonarny tj. środki pośredniczące w procesie komunikowania prezentujące treści nauczania.

 Nie każde medium nadaje się w jednakowy sposób do pełnienia określonej funkcji kształceniowej w danym procesie nauczania, należy więc dokonać wyboru odpowiedniego do danej sytuacji edukacyjnej środka przekazu z uwagi na wiek odbiorcy lub prezentowane treści.

W nauczaniu na odległość musimy brać pod uwagę umiejętności informatyczne nauczycieli, ale głównie zdolności percepcyjne uczniów i posiadane przez nich media, wymagany sprzęt i narzędzia. 

1. Nauczanie zdalne będzie prowadzone za pomocą:

 • dziennika elektronicznego
 • pocztę elektroniczną
 • dostępnych komunikatorów np. Messenger, Skype itp.
 • inne – np. chatt room itp.

Nauczyciele korzystają ze stron internetowych, materiałów dydaktycznych i materiałów prezentowanych w programach telewizyjnych i radiowych  rekomendowanych przez MEN oraz innych materiałów.

 

 2.Praca Nauczyciela

 • Nauczyciel jest dostępny dla ucznia zgodnie z funkcjonującym planem nauczania w danym oddziale.
 • W trakcie lekcji z daną klasą nauczyciel  przesyła przygotowane  materiały dydaktyczne oraz utrzymuje kontakt z uczniami odpowiadając na przesyłane zapytania uczniów, daje im  wskazówki, przekazuje instrukcje, przesyła informacje zwrotne dotyczące prac wykonanych samodzielnie przez uczniów. Ponadto sprawdza prace i przesyła odpowiedzi do zadań, oraz przydatne linki i pliki do samodzielnej nauki uczniów. Nauczyciel kieruje procesem kształcenia, stwarzając warunki do pracy indywidualnej, grupowej i zespołowej
 • Każdy uczeń w trakcie lekcji powinien przesłać  mailowo wykonane zadania, ćwiczenia itp. z danej lekcji.
 • Dla  uczniów, którzy nie mają komputerów a jedynie do dyspozycji telefony – smartphony nauczyciel musi dostosować przesyłanie zadań do możliwości odbioru pracy przez ucznia – przysyła wiadomości, sms. W tym przypadku należy wyznaczyć uczniowi dłuższy termin czasu na odesłanie zadań, jednak najpóźniej  do godz.18.00.
 • Zadania, prace które wymagają większego nakładu pracy należy taktować indywidualnie i wyznaczać czas realizacji stosownie do zadania.
 • Sprawdzanie wiadomości i umiejętności będzie prowadzone przez każdego nauczyciela według specyfiki przedmiotu ( szczegóły w WSO). - Każdy nauczyciel poinformuje ucznia o sposobie sprawdzania jego wiedzy i umiejętności.
 • Nauczyciele muszą dostosować metody i formy nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów

3. Praca ucznia

Każdy uczeń jest zobowiązany do sprawdzania wiadomości na dzienniku elektronicznym, poczcie elektronicznej i kontaktowania się ze swoimi nauczycielami zgodnie z planem zajęć danego oddziału – tzn. 5 lekcja – matematyka – kontakt z nauczycielem matematyki. Ponadto nauczyciele
w pierwszym dniu funkcjonowania zdalnego nauczania określą sposoby kontaktowania się ze swoimi uczniami.

Uczeń:

 • jest zobowiązany do nauki zdalnej pod kierunkiem nauczyciela - tzn. wykonuje zadania, ćwiczenia, projekty itp. w wyznaczonym przez nauczyciela czasie
 •  utrzymuje ścisły kontakt z nauczycielem i w przypadku trudności zgłasza każdy problem nauczycielowi

4. Zadania Wychowawcy

Każdy wychowawca:

 • zobowiązany jest do utrzymywania systematycznych kontaktów z wychowankami i  ich rodzicami/opiekunami prawnymi.
 • wspiera uczniów w edukacji zdalnej
 • utrzymuje kontakt z nauczycielami w celu rozwiązywania problemów – np. braku kontaktu ucznia z nauczycielem danego przedmiotu
 • monitoruje  aktywność uczniów i motywuje ich do aktywnej pracy w domu
 • informuje rodziców/opiekunów prawnych  o postępach w nauce ich dzieci

5. Zasady bezpiecznej pracy przy komputerze

 Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze, ekranie telefonu itp. pozwala zniwelować skutki wpatrywania się w monitor przez kilka godzin, co może bardzo obciążać wzrok. W przypadku siedzącej pracy przed komputerem ważny jest odpowiedni dobór mebli. Kluczowe jest, aby krzesło miało regulowaną wysokość, fotel biurowy powinien mieć także regulowane odchylenie oparcia.

Zarówno uczniów jak i nauczycieli obowiązują zasady higieny pracy. W celu zachowania odpowiednich warunków i sposobu realizacji nauczania na odległość zaleca się stosowanie przerw podczas nauki zgodnie z przyjętymi przerwami w szkole.

Nauczyciele powinni stosować różne metody i techniki pracy, aby uczniowie nie przesiadywali zbyt długo przy komputerze (różnorodność zadań – karty pracy, zadania opisowe itp.).
 

 Podstawowe zasady użytkowania komputera, telefonu, tabletu, itp.

 Należy:

 • Przed przystąpieniem do pracy rozgrzać nadgarstki, palce, przedramiona,
 • W pozycji siedzącej zachować naturalne krzywizny kręgosłupa i nie garbić się, · Podpierać plecy w okolicy lędźwiowej,
 • Opierać przedramiona na podłokietnikach,
 • Pamiętać o tym, ze górna krawędź monitora znajdowała się na wysokości oczu lub niżej,
 • Co godzinę przerywać pracę lub zabawę i odpocząć – wykonać ćwiczenia relaksacyjne lub chociaż zmienić pozycję ciała,
 • Wietrzyć pomieszczenia,
 • Stosować ćwiczenia relaksacyjne oczu,
 • Używać okularów korekcyjnych jeśli mamy wady wzroku,

Nie należy:

 • Używać sprzętu elektronicznego w skręcie tułowia,
 • Ściskać kurczowo myszki, telefonu,
 • Uderzać mocno w klawisze,
 • Spędzać długiego czasu używając sprzętu elektronicznego.

6. Zasady bezpieczeństwa w sieci

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych.

 

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni, z którymi mogą się Państwo spotkać, należą:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
 • kradzieże tożsamości,
 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję).

 Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Zainstaluj i używaj oprogramowania antywirusowego i spyware. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym.
 • Aktualizuj oprogramowanie oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie).
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
 • Co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować.
 • Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera.
 • Staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
 • Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
 • Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu.
 • Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.