wprowadzony: 2020-05-26 12:49:19
Regulamin dla uczniów szkół ZDZ w Lublinie - konsultacje
ostatnia aktualizacja: 2020-05-26 14:58:29

Regulamin dla uczniów

Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie, ul. Królewska 15

 1. Od 25 maja br. absolwenci  technikum, a od 1 czerwca br. wszyscy uczniowie Technikum ZDZ w Lublinie oraz Branżowej Szkoły I stopnia Przyzakładowej ZDZ w Lublinie mogą brać udział w konsultacjach na terenie szkoły.
 2. W konsultacjach w szkole mogą uczestniczyć uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 3. Jeżeli w domu ucznia  przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczeń  nie może uczestniczyć w konsultacjach. Uczniowie czekający na wejście do szkoły zobowiązani są zachować odstęp co najmniej 1,5 metra. Nie należy się gromadzić.
 4. Przy wejściu do pomieszczeń Szkół ZDZ w Lublinie, każdy uczeń ma obowiązek zdezynfekować dłonie. Na terenie szkoły  musi mieć zakryte usta i nos oraz nie może przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 5. Uczniowie przebywają wyłącznie w wyznaczonej sali na konsultacje, podczas przerw mogą przebywać na korytarzach, korzystają z pomieszczeń sanitarnych oraz  szatni nie mogą chodzić po innych pomieszczeniach szkoły.
 6. Uczeń  zobowiązany jest do posiadania własnych maseczek lub przyłbic rękawic ochronnych.
 7. Godziny konsultacji będą zróżnicowane, aby uczniowie jednocześnie nie mieli przerw w tym samym czasie.
 8. Przed rozpoczęciem  zajęć uczniowie  zostaną  poddani kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury ciała (wymagana jest  pisemna zgoda ucznia pełnoletniego lub  zgoda rodzica/ opiekuna prawnego ucznia  niepełnoletniego).  W przypadku odmowy odkażenia rąk lub stwierdzenia wyraźnych oznak przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka itd.) oraz podwyższenia temperatury ciała powyżej 38oC, nauczyciel/ pracownik szkoły ma prawo odmówić udziału ucznia w konsultacjach.
 9. Przed rozpoczęciem konsultacji uczeń  pełnoletni ma obowiązek wypełnić/uczeń niepełnoletni ma obowiązek dostarczyć wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego - ankietę informacyjną  z oświadczeniem, zgodę, a także potwierdzić zapoznanie się z  Regulaminem obowiązującym na terenie szkoły w czasie epidemii koronawirusa – załącznik nr 4, 5 lub 5a.
 10. Zaleca się ograniczenie kontaktów między uczniami oraz z pracownikami administracyjnymi szkoły.
 11.  Wstęp na teren Szkół ZDZ w Lublinie mają tylko uczniowie/absolwenci Technikum roku szkolnego 2019/20 Szkół ZDZ w Lublinie.  Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Szkół ZDZ osobom trzecim.
 12. W trakcie przerw uczniowie powinny cały czas zachowywać wymagany odstęp min.1,5 m, mieć zakryte usta i nos oraz stosować się do zaleceń  nauczycieli/pracowników Szkół ZDZ w Lublinie.
 13. Uczniowie zobowiązani są do stosowania się do zasad wprowadzonych przez administrację państwową w obszarze zasad odpowiedzialnego zachowania się w dobie pandemii (unikanie dotykania oczu, ust i nosa, kichanie „w łokieć” itp.).
 14. W szkołach ZDZ w Lublinie dostęp do środków dezynfekujących znajduje się  przy wejściu do budynku oraz w salach lekcyjnych i pracowniach do zajęć praktycznych.
 15. Prowadzący zajęcia nauczyciele oraz pracownicy Szkół ZDZ w Lublinie wykonując swoje zadania służbowe będą zabezpieczeni środkami ochrony osobistej tj. maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki ochronne.
 16. W trakcie zajęć praktycznych fryzjerskich wykonywanie zadań odbywa się wyłącznie na główkach fryzjerskich.
 17. Uczniowie korzystający ze wspólnego sprzętu/wyposażenia zobowiązani są do dezynfekowania sprzętu na bieżąco
 18. Konsultacje są realizowane w grupie nie większej niż 12 osób. Przy określaniu liczby uczniów w grupie będzie uwzględniona  specyfika zajęć oraz możliwości szkoły.
 19. Z sali, w której prowadzone są zajęcia, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Wyposażenie wykorzystywane podczas zajęć należy na bieżąco dezynfekować.
 20.  Przybory i podręczniki ucznia, mogą się znajdować się na jego stoliku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 22. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń –1 ławka szkolna).
 23. Po każdych zajęciach używany sprzęt/stoliki/krzesła muszą być zdezynfekowane.
 24. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 25. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.
 26. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 27. Do sali nie można wnosić ubrania wierzchniego. Należy je pozostawić w  szatni  wykorzystując co piąty wieszak. Wchodząc do szatni należy dochować wszelkich zasad ostrożności – zachowując odległość 1,5 metra. W szatni nie może być jednocześnie więcej niż 2 osoby.
 28. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły wynoszący min. 1,5 m oraz powinni być zabezpieczeni środkami  ochrony osobistej tj. maseczki lub  przyłbice oraz  rękawiczki.
 29.  Jeżeli uczeń podczas konsultacji przejawia niepokojące objawy choroby, źle się czuje o tym fakcie powinien niezwłocznie poinformować nauczyciela. Wówczas powinny być wdrożone odrębne procedury – załącznik nr 3.

Załączniki do regulaminu: