Studium Policealne
najnowsza wiadomość z dnia: 2020-09-08 17:51:53
1 z 1
dodano: 2020-09-08 17:45:16

Plan zajęć PSZ

PLAN ZAJĘĆ

Klasa I zaoczna:

 
dodano: 2020-05-25 09:38:54

Regulamin dla słuchaczy Policealnego Studium Zawodowego w Lublinie


Regulamin dla słuchaczy Policealnego Studium Zawodowego w Lublinie

 1. Od 25 maja 2020 r. słuchacze semestrów programowo najwyższych szkół policealnych mogą brać udział w zajęciach praktycznych, po podpisaniu zgody pisemnej (zał. nr 3). W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest zgoda opiekuna prawnego (zał. nr 3).
 2. Z zajęć praktycznych w szkole mogą korzystać słuchacze zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 3. Jeżeli w domu słuchacza przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki słuchacz nie może uczestniczyć w zajęciach praktycznych. Słuchacze czekający na wejście do szkoły zobowiązani są zachować odstęp co najmniej 1,5 metra. Nie należy się gromadzić.
 4. Przy  wejściu do pomieszczeń Szkół  ZDZ w Lublinie, każdy słuchacz ma obowiązek zdezynfekować  dłonie. Na terenie szkoły musi mieć zakryte usta i nos oraz nie może przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 5. Słuchacz zobowiązany jest do posiadania własnych maseczek, rękawic ochronnych oraz przyłbic.
 6. Słuchacze PSZ przebywają wyłącznie w wyznaczonej sali na zajęcia praktyczne, podczas przerw mogą przebywać na korytarzach, korzystają z pomieszczeń sanitarnych i szatni, nie mogą chodzić po innych pomieszczeniach szkoły.
 7. Przed rozpoczęciem zajęć Słuchacze zostaną poddani kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury ciała (wymagana jest  pisemna zgoda słuchacza pełnoletniego oraz zgoda opiekuna prawnego słuchacza niepełnoletniego). W przypadku odmowy odkażenia rąk lub stwierdzenia wyraźnych oznak przeziębienia (katar, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle gardła, wysypka itd.) oraz podwyższenia temperatury ciała powyżej 38oC, nauczyciel/pracownik szkoły ma prawo odmówić udziału słuchacza w zajęciach praktycznych.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych słuchacz ma obowiązek wypełnić ankietę informacyjną z oświadczeniem (zał. nr 4) oraz potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem obowiązującym na terenie szkoły w czasie epidemii koronawirusa (zał. nr 1).
 9. Zaleca się ograniczenie kontaktów z  pracownikami administracyjnymi szkoły.
 10.  Wstęp na teren Szkół ZDZ w Lublinie mają tylko osoby będące słuchaczami PSZ. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie ZDZ osób towarzyszących Słuchaczom. 
  ( ... )
   
dodano: 2020-05-13 10:46:29

Zdalne nauczanie

Informacje dla nauczycieli i słuchaczy  Policealnego Studium Zawodowego w Lublinie
 o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy słuchaczy i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem w Policealnym Studium Zawodowym  ZDZ w Lublinie wprowadza się zdalne nauczanie wprowadzający nowe treści programowe aby słuchaczom  zapewnić realizację podstawy programowej.

Zdalne nauczanie jest realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 W kształceniu na odległość proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i ciągły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans.

 Mediami nauczania mogą być: telefon, laptop, tablet, komputer stacjonarny tj. środki pośredniczące w procesie komunikowania prezentujące treści nauczania. Nie każde medium nadaje się w jednakowy sposób do pełnienia określonej funkcji kształceniowej w danym procesie nauczania, należy więc dokonać wyboru odpowiedniego do danej sytuacji edukacyjnej środka przekazu z uwagi na wiek odbiorcy lub prezentowane treści.

W nauczaniu na odległość musimy brać pod uwagę umiejętności informatyczne nauczycieli ale głównie zdolności percepcyjne słuchaczy i posiadane przez nich media, wymagany sprzęt i narzędzia.

( ... )
 
dodano: 2012-10-24 23:04:14

Studium Policealne Zawodowe

Oferta Policealnego Studium Zawodowego ZDZ w Lublinie

 

 

 

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej. Nauka trwa 2 lata w systemie stacjonarnym (popołudniami) lub zaocznym.

Poniżej przedstawiamy kierunki nauczania w naszych szkołach:

 • technik usług kosmetycznych
 • technik BHP
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • technik administracji

Absolwenci otrzymują:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom technika 
 • dodatkowe dyplomy i certyfikaty podnoszące kwalifikacje absolwenta

Technik usług kosmetycznych

Nauka odbywa się w systemie stacjonarnym (popołudniami) i zaocznym (weekendy 2 lub 3 w miesiącu)

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Przedmioty realizowane w studium:

 • pracownia kosmetyki twarzy i ciała
 • pracownia kosmetyki dłoni i stóp
 • pracownia masażu kosmetycznego
 • pracownia makijażu i stylizacji
 • kosmetyka
 • preparatyka kosmetyczna
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w salonie kosmetycznym
 • podstawy anatomii i fizjologii
 • podstawy dermatologii
 • podstawy zdrowego żywienia
 • komunikacja interpersonalna
 • język angielski zawodowy
 • podstawy marketingu i działalności gospodarczej

Dlaczego warto uczyć się u nas?

 • posiadamy bogate doświadczenie w kształceniu na kierunku: technik usług kosmetycznych (ponad 20 lat),
 • kształcimy w niewielkich grupach ćwiczeniowych (10 – 12 osób),
 • główny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne,
 • dysponujemy własnymi, bogato wyposażonymi pracowniami do nauki zawodu,
 • oferujemy szeroką pulę dodatkowych kursów kosmetycznych i innych,
 • rzetelnie przygotowujemy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • zajęcia prowadzą specjaliści i praktycy z długoletnim stażem.

 

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku: STUDIUM KOSMETYCZNE

Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów udziela telefonicznie lub mailowo sekretariat szkoły: tel. 81 532 66 57, e-mail: szkola@zdz.lublin.pl